שטיח זהירות בדרכים

ערכה הכוללת : שטיח תמרורים ללימוד זהירות בדרכים וערכת פעילות.
על גבי הלוח 30 תמרורים, תמרורי הוריה, תמרורי איסור ועוד.
ניתן לרכוש:
שטיח + ערכת פעילויות לבית הספר הכוללת: קובית כיסים, 4 צועדים 36 כרטיסי פעילות לקוביית הכיסים, מדריך מפורט למורה.
שטיח + ערכת פעילות לגננת הכוללת : קוביית כיסים, 4 צועדים, דסקיות להנחה, כרטיסי תמרורים , מדריך מפורט לגננת.
*המדריכים לעיונכם ליד תמונת השטיח.

330.00359.00

נגן וידאו

מידע נוסף

משקל2.5 ק"ג
שטיח

שטיח זהירות בדרכים לבית הספר, שטיח זהירות בדרכים לגן הילדים

מתוך המדריך לגננת

מטרה דידקטית: היכרות עם התמרורים והבנתם
עזרים: שטיח זהירות בדרכים, קוביית מספרים, קונוסים )צועדים(
תחרות בין כמה ילדים או קבוצות: כל אחד בתורו מגלגל את קוביית המספרים ומתקדם על
השטיח מספר תמרורים כמספר המופיע בקובייה. מתחילים בתמרור 1 ,כל מתחרה מתקדם
בתורו והסבבים נמשכים. מנצח מי שהגיע ראשון עד לתמרור האחרון )תמרור 30 .)חלק מן
התמרורים מקנים צעדי בונוס, חלקם גורעים צעדים וחלקם מחייבים עצירה לסבב התקדמות
אחד. בכל פעם שמגיעים לתמרור , צריך להסביר מה משמעותו בעזרת הגננת בתחילה ואחר כך
לבד.
התמרורים עצור או התמרור תן זכות קדימה מחייבים המתנה לסבב התקדמות אחד של שאר
המתחרים.
התמרורים אין כניסה ואין כניסה להולכי רגל גורעים שני צעדים ויש להזיז את הקונוס שני
תמרורים אחורה.
התמרורים שביל להולכי רגל ולאופניים בלבד ושביל להולכי רגל בלבד מעניקים שני צעדים
נוספים.
מטרה דידקטית: פעילות מוטורית בשילוב היכרות עם התמרורים והבנתם.
עזרים: שטיח זהירות בדרכים
משחק ל 6-2 ילדים.
מהלך המשחק: בוחרים ילד אחד למנהל המשחק.
מניחים את כרטיסיות התמרורים הפוכות כשפניהן כלפי מטה. מנהל המשחק שולף כרטיסיה
ומראה אותה למשתתף הראשון. המשתתף מניח יד או רגל על התמרור. מנהל המשחק שולף
כרטיסיה נוספת והמשתתף הבא מניח עליה יד או רגל. כך נמשך סבב המשחק כשהשחקנים
יוצרים פלונטר משעשע על גבי השטיח.
לפני שעומדים על התמרור על הילדים להסביר את משמעותו לשחקנים האחרים. שחקן נפסל
אם לא הצליח להניח יד או רגל על תמרור נוסף או אם לא ידע את משמעות התמרור.
פעילות א: משחק מסלול – מי מסיים ראשון
פעילות ב: פלונטר בדרכים
הוצאת ספרים יסוד, החופר 34 ,א.ת חולון 58858 טלפון: 5587990-03 אימייל: il.co.yesod@yesod il.co.yesod.www
מטרה דידקטית: היכרות עם התמרורים והבנתם, פיתוח יכולת הכללה.
עזרים: שטיח זהירות בדרכים, קוביית כיסים, כרטיסי תמרורים, דסקיות לסימון.
מכניסים 6 כרטיסי תמרורים אל קוביית הכיסים, מחלקים דסקיות לילדים.
פעילות 1 :על הילדים להניח דסקית על גבי השטיח על התמרור שהראתה הקוביה ולהסביר מה
משמעות התמרור. מגלגלים אותה ומבקשים מהילדים לבצע את ההפעלה לפי תור.
פעילות 2 :על הילדים להניח לפחות שתי דסקיות כל אחד בצבע שלו על תמרורים דומים
לתמרור שבקוביה ולהסביר במה הם דומים.
פעילות 3 :יש להניח על גבי הקוביה תמרורים מקבוצות שונות תמרורי אזהרה, הוראה ואיסור, עם
הטלת הקוביה על הילדים להניח דסקית על תמרור שונה מאותה קבוצה ולהסביר למה משמש.
מטרה דידקטית: היכרות עם התמרורים והבנתם,
עזרים: שטיח זהירות בדרכים, דסקיות צבעוניות
בכל מקום שכתוב בהוראות צעדו/עמדו אפשר כתחליף להניח דסקיות צבעוניות )מצורפות(.
1 .צַ עֲ דּו לַ ּתַ מְ רּור ִהַ ּכְ ניסָ ה אֲ סּורָ ה לְ כָ ל ּכְ לֵ י הָ רֶ כֶ ב.
2 .צַ עֲ דּו לַ ּתַ מְ רּור ּתֵ ן זְ כּות קְ דִ ימָ ה לְ הֹולְ כֵ י הָ רֶ גֶ ל הַ חֹוצִ ים.
3 .צַ עֲ דּו לַ ּתַ מְ רּור ֶ זְ הִ ירּות! מִ פְ ּגָ ׁש עִ ם מְ סִ ּלַ ת רַ ּכֶ בֶ ת לְ פָ ניָך.
4 .צַ עֲ דּו לַ ּתַ מְ רּור ֶ עֲ צֹר וְ תֵ ן זְ כּות קְ דִ ימָ ה לַ ּתְ נּועָ ה הַ חֹוצָ ה לְ פָ ניָך.
5 .צַ עֲ דּו לַ ּתַ מְ רּור ּכְ בִ יׁש לְ ֹלא מֹוצָ א.
6 .צַ עֲ דּו לַ ּתַ מְ רּור זְ הִ ירּות! יְ לָ דִ ים ּבְ קִ רְ בַ ת מָ קֹום.
7 .צַ עֲ דּו לַ ּתַ מְ רּור ִ אֲ סּורָ ה ּפְ נּיַ ת ּפַ רְ סָ ה.
8 ֵ .צַ עֲ דּו לְ עֵ בֶ ר ׁשְ ני ּתַ מְ רּורַ י ּתֵ ן זְ כּות קְ דִ ימָ ה ֵ )8 וּ-12 )וְ הַ סְ ּבִ ירּו אֶ ת הַ הֶ בְ ּדֵ ל ּבֵ יניהֶ ם.
9 ֵ .מִ צְ אּו עַ ל הַ ּׁשָ טִ יחַ ׁשְ נ ִ י ּתַ מְ רּורִ ים ׁשֶ הָ אִ ּיּור ּבָ הֶ ם זֵ הֶ ה וְ הָ רְ קָ עִ ים ּבִ צְ בָ עִ ים ׁשֹונים. הַ סְ ּבִ ירּו אֶ ת
ֵ הַ הֶ בְ ּדֵ ל ּבֵ יניהֶ ם.
10 ְ .צַ עֲ דּו עַ ל הַ ּתַ מְ רּורִ ים הַ ּמְ יֹעָ דִ ים לְ הַ נחֹות הֹולְ כֵ י רֶ גֶ ל ּבִ לְ בַ ד וְ הַ סְ ּבִ ירּו מָ ה הֵ ם מֹורִ ים.
11ּ .בְ תַ מְ רּור 23 מֹופִ יעַ הַ ּמִ סְ ּפָ ר 40ּ בָ אָ דֹם. הַ סְ ּבִ ירּו אֶ ת מַ ׁשְ מָ עּות הַ ּתַ מְ רּור.
12ּ .בְ תַ מְ רּור 19 מֹופִ יעַ אִ ּיּור ׁשֶ ל סּוס. מָ ה הַ ּקֶ ׁשֶ ר ּבֵ ינֹו ּובֵ ין זְ הִ ירּות ּבַ ּדְ רָ כִ ים? הַ אִ ם הַ ּתַ מְ רּור מִ תְ יַ חֵ ס
רַ ק לְ סּוסִ ים?
13 .כללית, ניתן להצביע או לומר מספר של תמרור על גבי השטיח, לבקש מאחד הילדים לעמוד
על התמרור ולהסביר את משמעותו.
פעילות ג: משחקי מהירות בשילוב הקוביה )בתיווך הגננת(
פעילות ד: תחרות זריזות )בתיווך הגננת(
הוצאת ספרים יסוד, החופר 34 ,א.ת חולון 58858 טלפון: 5587990-03 אימייל: il.co.yesod@yesod il.co.yesod.www
שאלות מתקדמות לילדים ולדיון בקבוצת הגן בתיווך הגננת
1 ֵ .לַ ּתַ מְ רּורִ ים ׁשֶ ּלִ פְ נ ֵ יכֶ ם ׁשְ נ ִ י צְ בָ עִ ים ּבֹולְ טִ ים )מִ ּלְ בַ ד הָ רְ קָ עִ ים הַ ּלְ בָ נים וְ הָ אִ ּיּורִ ים ּבְ ׁשָ חֹר(. מָ ה הֵ ם
הַ ּצְ בָ עִ ים ּולְ מָ ה הֵ ם מְ ׁשַ ּמְ ׁשִ ים?
זה המקום לתת סקירה כללית על תמרורים עם צבעי רקע בכחול ובאדום ולהראות דוגמאות
על השטיח.
2ֵׁ .שְ נ ַ י ּתַ מְ רּורִ ים הַ ּמֹופִ יעִ ים עַ ל הַ ּׁשָ טִ יחַ הֵ ם יֹוצְ אֵ י ּדֹפֶ ן ּומְ יֻ חָ דִ ים מִ ּבְ חִ ינת צּורָ תָ ם. מָ ה הֵ ם ּומָ ה
חֲ ׁשִ יבּותָ ם?
יוצאי הדופן בצורתם הם המתומן של התמרור עצור והמשולש ההפוך על קודקודו שפירושו
תן זכות קדימה לתנועה החוצה.
3ּ ֵ .בַ ּתַ מְ רּורִ ים ׁשֶ ּלִ פְ נ ֵ יכֶ ם מְ ׁשֻ ּלָ ׁשִ ים וְעִ ּגּולִ ים עִ ם ּפַ ס אָ דֹם ּבַ ּׁשּולַ יִם. הַ אִ ם יָדּועַ לָ כֶ ם מָ ה הַ הֶ בְ ּדֵ ל ּבֵ יניהֶ ם?
המשולשים הם תמרורי אזהרה; העיגולים הם תמרורי איסור.
4 ֶ .יֵ ׁש עַ ל הַ ּׁשָ טִ יחַ עֹוד ּתַ מְ רּורִ ים ׁשֶ ּנֹועֲ דּו לָ תֵ ת זְ כּות קְ דִ ימָ ה לְ מִ י ׁשֶ ּמַ ּגִ יעַ מִ ּכִ ּוּון ׁשֹונה ּבַ ּכְ בִ יׁש. הַ אִ ם
ֵ ּתּוכְ לּו לְ הַ צְ ּבִ יעַ עַ ל ׁשְ ני ּתַ מְ רּורִ ים ּכָ אֵ ּלֶ ה ּולְ הַ סְ ּבִ יר אֹותָ ם?
תמרור תן זכות קדימה לתנועה בכיכר, תן זכות קדימה להולכי הרגל במעבר החציה ותן זכות
קדימה לתנועה המגיעה ממול.
. ֵ עַ ל הַ ּׁשָ טִ יחַ ׁשֶ ּלִ פְ ניכֶ ם מֹופִ יעִ ים חֲ מִ ּׁשָ ה ּתַ מְ רּורֵ י אַ זְ הָ רָ ה. צַ עֲ דּו לְ עֶ בְ רָ ם וְ עִ מְ דּו עֲ לֵ יהֶ ם לְ פִ י סֵ דֶ ר
הַ ּמִ סְ ּפָ רִ ים. הַ סְ ּבִ ירּו ּבְ קֹול מִ ּמָ ה צָ רִ יְך לְ הִ ּזָ הֵ ר לְ פִ י ּכָ ל ּתַ מְ רּור.
חמשת תמרורי האזהרה המופיעים על השטיח הם: ילדים בקרבת הכביש, מפגש עם מסילת
רכבת, סכנת החלקה בכביש, מנהרה בהמשך הדרך, רמזור בהמשך הדרך.
6 ֵ .עַ ל הַ ּׁשָ טִ יחַ ׁשֶ ּלִ פְ נ ִ יכֶ ם מֹופִ יעִ ים ּתַ מְ רּורִ ים ׁשֶ אֹוסְ רִ ים ּכְ ניסָ ה לָ רְ חֹוב. צַ עֲ דּו לְ עֶ בְ רָ ם, עִ מְ דּו עֲ לֵ יהֶ ם
לְ פִ י סֵ דֶ ר הַ ּמִ סְ ּפָ רִ ים וְ הַ סְ ּבִ ירּו ּבְ קֹול מָ ה אָ סּור לְ פִ י ּכָ ל ּתַ מְ רּור.
יש על השטיח חמישה תמרורים שאוסרים כניסה לרחוב: איסור כניסה לכל כלי רכב )כולל
אופניים, קורקינט וכדומה(, איסור כניסה לכלי רכב מנועי, איסור כניסה לאופניים, איסור כניסה
להולכי רגל ואיסור כניסה לבעלי חיים.
. ַׁשְ נ ִ יִ ם מֵ הַ ּתַ מְ רּורִ ים נֹותְ נ ָ ים הֹורָ אֹות לְ גַ ּבֵ י חֲ נ ִ יָ ה. מָ ה הֵ ם ּומָ ה הַ ּׁשֹנ ֵ י ּבֵ יניהֶ ם?
על השטיח שני התמרורים הנותנים הוראות חניה: תמרור המאשר חניה בצד הדרך באזור
מאחורי השלט ותמרור המתיר חניה אך ורק לרכב נכה בעל תו.
8 .עַ ל הַ ּׁשָ טִ יחַ מֹופִ יעִ ים עֹוד ׁשְ לֹוׁשָ ה ּתַ מְ רּורֵ י הֹורָ יָ ה ּבְ צּורַ ת רִ ּבּועַ ּכָ חֹל. עִ מְ דּו עֲ לֵ יהֶ ם לְ פִ י סֵ דֶ ר
הַ ּמִ סְ ּפָ רִ ים וְ הַ סְ ּבִ ירּו ּבְ קֹול מָ ה אֹומֵ ר לָ נּו ּכָ ל ּתַ מְ רּור.
על השטיח עוד שלושה תמרורי הוריה בצורת ריבוע כחול: כביש חד סטרי ובו נסיעה בכיוון
החץ בלבד, כביש ללא מוצא )המקטע האדום( ורחוב משולב לשימוש כלי רכב והולכי רגל.
. ֵ עַ ל הַ ּׁשָ טִ יחַ ׁשְ נ ָ י ּתַ מְ רּורֵ י אַ זְ הָ רָ ה וְ אִ ּסּור ּובָ הֶ ם ּתְ מּונ ִ ה ׁשֶ ל מְ כֹונית. עִ מְ דּו עֲ לֵ יהֶ ם וְ הַ סְ ּבִ ירּו ּבְ קֹול ּכָ ל
ּתַ מְ רּור.
שני תמרורי האזהרה והאיסור שמופיעה עליהם תמונת מכונית הם תמרור אזהרה מפני סכנת
החלקה ותמרור איסור כניסה לדרך או לרחוב.
.10 ָעִ מְ דּו לְ פִ י סֵ דֶ ר הַ ּמִ סְ ּפָ רִ ים עַ ל אַ רְ ּבַ עַ ת הַ ּתַ מְ רּורִ ים ׁשֶ ּמֹופִ יעָ ה ּבָ הֶ ם ּתְ מּונה ׁשֶ ל הֹורֶ ה וְ יֶ לֶ ד.
הַ סְ ּבִ ירּו ּכָ ל ּתַ מְ רּור.
ארבעת התמרורים שמופיעה בהם תמונת הורה וילד הם: תמרור המורה על שביל משותף
להולכי רגל ואופניים, תמרור האוסר על כניסת הולכי רגל, התמרור המראה רחוב משולב
ותמרור המציין שביל עבור הולכי רגל בלבד.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

רק משתמשים רשומים אשר רכשו מוצר זה יכולים לרשום חוות דעת.

אולי יעניין אתכם גם...

 • מבוך שיווי משקל

  199.00
  הוספה לסל
 • בדרך הזה”ב – בטיחות בדרכים

  33.10
  הוספה לסל
 • שטיח חשבון עד 12

  259.00
  הוספה לסל

כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים יסוד ©

טלפון: 035587990 | פקס: 03-5587991

כתובת: רח’ החופר 34 חולון 58850

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקההמשך לקנות
  גלילה לראש העמוד
  דילוג לתוכן